Dịch vụ

Sản xuất thiết bị

 • Sản xuất thiết bị đầu cuối theo thiết kế
 • Gia công sản xuất bo mạch
 • Lập trình điều khiển thiết bị
 • Thiết kế và sản xuất thiết bị theo yêu cầu

Bảo trì hệ thống tự động hoá

 • Dịch vụ bảo trì hệ thống andon
 • Dịch vụ bảo trì các hệ thống quản lý sản xuất
 • Dịch vụ bảo trì các thiết bị tự động hoá
 • Dịch vụ bảo trì theo yêu cầu

Tư vấn, triển khai giải pháp tự động hóa

 • Tư vấn giải pháp
 • Tư vấn lựa chọn thiết bị
 • Tư vấn quy trình thực hiện
 • Triển khai đảm bảo hiệu quả dự án